REGULAMIN


WYJAŚNIENIE POJĘĆ

 1. Sprzedający – sklep internetowy ALEX ELECTRO prowadzący sprzedaż towarów za pośrednictwem strony internetowej www.allegro.pl prowadzony przez ELEKTRO ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kleosinie;
 2. Sklep stacjonarny – sklep prowadzony przez ELEKTRO ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mieszczący się pod adresem: Przędzalniana 8/5, 15-688 Białystok
 3. Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie;
 4. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 5. Towar – przedmiot znajdujący się w ofercie handlowej Sklepu;
 6. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Czas realizacji zamówienia – okres od przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do przekazania towaru wybranemu przez Klienta przewoźnikowi, niezbędny na skompletowanie i zapakowanie zamówionego towaru; Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 

OFERTA

 1. Wszystkie ceny podane na aukcjach wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 2. Na każdy sprzedany towar Sprzedający wystawia paragon lub fakturę VAT.
 3. Prezentowane towary znajdują się na stanie magazynowym Sprzedającego, chyba że informacja o dostępności towaru wskazuje inaczej.
 4. Cena obowiązująca w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron i nie zawiera kosztów wysyłki.
 5. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedającego są sprawne, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 

 ZAKUP

 1. Zakupów u Sprzedającego dokonywać mogą osoby zarejestrowane na stronie internetowej www.allegro.pl. Zakup towaru następuje poprzez skorzystanie przez Kupującego z opcji „Kup teraz”, który jest jednoznaczny z zapoznaniem się z regulaminem.
 2. Informacje o towarach przedstawione na aukcjach sprzedającego stanowią ofertę w myśl art. 66 §1 Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi przyjęcie oferty i jest równoznaczne z zawarciem umowy. Po otrzymaniu zamówienia jest ono weryfikowane przez Sklep pod kątem prawidłowości. W przypadku stwierdzenia, iż zamówienie zostało złożone niepoprawnie, Klient niezwłocznie zostanie o tym poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 3. Po prawidłowym dokonaniu zakupu, klient otrzymuje na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie zawarcia umowy.

 

 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

 1. Kupujący ponosi koszty dostawy zamówionych towarów, które obejmują koszty pakowania oraz koszty wysyłki.
 2. Kupujący może wybrać następujący sposób dostawy, o ile jest dostępny w danej aukcji:
  – kurier Fedex lub inny
  – odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym.
 3. Koszty dostawy uzależnione są od gabarytów oraz ilości zakupionych towarów i zostały indywidualnie określone w każdej aukcji.
 4. Kupujący przy składaniu zamówienia ma prawo wyboru sposobu dokonania płatności za towary:
  – płatność z góry przelewem elektronicznym lub przelewem tradycyjnym;
  – płatność za pośrednictwem systemu PayU;
  – płatność przy odbiorze.
 5. Termin realizacji zamówień wynosi od 24 godzin do maksymalnie 5 dni roboczych, liczonych od momentu:
  – przesłania na adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenia zawarcia umowy w przypadku płatności przy odbiorze;
  – zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedającego w przypadku płatności z góry.
 6. Czas dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu dostawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w dostawie leżące po stronie przewoźnika.
 7. W przypadku wyboru sposobu płatności jako płatność z góry lub płatność za pośrednictwem systemu PayU, Kupujący jest zobowiązany do uregulowania należności za zamówienie w ciągu 7 dni roboczych.
 8. W przypadku gdy przesyłka nie zostanie odebrana przez Kupującego, koszty ponownego wysłania towaru i zwrotu przesyłki na adres Sprzedającego, ponosi w całości Kupujący.
 9. Sprzedający nie realizuje wysyłki towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej.

 

REKLAMACJE

 1. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Kupujący może złożyć reklamację.
 2. Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu wydawane razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon), oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego.
 3. Reklamowany towar Kupujący dostarcza na adres siedziby Sprzedającego. Koszt przesyłki ponosi Klient.
 4. Sprzedający rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu otrzymania reklamowanego towaru.
 5. Kupujący może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na nowy, obniżenia ceny towaru, bądź też odstąpić od umowy.
 6. Kupujący nie może odstąpić od umowy jeżeli Sprzedający niezwłocznie, bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.
 7. W przypadku uznania gwarancji i naprawy bądź wymiany towaru na nowy, koszty związane z transportem do Kupującego pokrywa Sprzedający.
 8. W przypadku bezzasadnej reklamacji lub jeżeli po ekspertyzie producent uzna, że towar został uszkodzony przez niepoprawny montaż bądź obsługę, koszt transportu zwrotnego ponosi Kupujący.
 9. W braku możliwości naprawy lub wymiany towaru na nowy, sposób rozpatrzenia reklamacji zostanie indywidualnie ustalony z Kupującym.
 10. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, należy niezwłocznie powiadomić o tym Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej lub drogą telefoniczną.

 

 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. W ciągu 14 dni od dostarczenia towaru Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.
 2. Warunkiem odstąpienia od umowy jest przedstawienie dowodu zakupu wydanego razem z towarem (faktura VAT, oryginalny paragon).
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sprzedającego.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Sprzedającego, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: allegro.ae@alex-electro.com. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedający niezwłocznie prześle Kupującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia zwraca Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez Sprzedającego, dodatkowe koszty poniesione przez Konsumenta nie zostaną zwrócone.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Koszty zwrotu towaru ponosi Konsument. Sprzedający nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  a) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  f) w której klient wyraźnie żądał, aby przedstawiciel sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  g) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  h) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  i) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory wynikłe z umów sprzedaży zawartych ze Sprzedającym poddane zostaną rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla powoda.
 2. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w szczególności: mediacji za pośrednictwem mediatora sądowego lub rzecznika konsumentów.

 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie zdjęcia i opisy towarów znajdujących się w asortymencie Sprzedającego wykonane zostały przez pracowników Sprzedającego i stanowią własność ELECTRO ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kopiowanie, używanie i rozpowszechnianie tych materiałów bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione.
 2. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie przez ELECTRO ALEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością danych osobowych klienta zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. nr 133 poz. 883). Kupujący ma prawo w każdej chwili, na podstawie pisemnego wniosku, zażądać usunięcia lub zmiany jego danych osobowych.
 3. Składając zamówienie Kupujący oświadcza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem i w pełni akceptuje jego warunki.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie.
 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), Elektro Alex Sp. z o.o., potrzebujemy Państwa zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz pełny zakres informacji na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez Elektro Alex Sp. z o.o.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

Elektro Alex Sp. z o.o. , ul. Zambrowska 4a, 16-001 Kleosin, Polska; wpisana o Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku pod numerem KRS: 0000206868, REGON: 052237629, NIP: 5422865009; kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.
Cele przetwarzania danych

 • 1. marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
 • 2. świadczenie usług drogą elektroniczną
 • 3. dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań

 

Podstawy prawne przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych jest Państwa dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE –„RODO”).

 

W odniesieniu do świadczenia usług przez Elektro Alex Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b (niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą).

Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostawianych przez Państwa w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym zapisywania w plikach cookies – Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w tym celu.

Podanie danych w celu realizacji usług Elektro Alex Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie jest niezbędne do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona.

Do jakich odbiorców przekazane mogą być Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m. in. usługodawcom IT, agencjom marketingowym, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Państwa dane mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskiwania na podstawie obowiązującego prawa.

Jakie są Państwa prawa związane z przetworzeniem danych osobowych?

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym do uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możecie Państwo dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

 • prawa do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie Państwa danych.

W zakresie usług wskazanych na niniejszej stronie internetowej, Państwa dane będą przechowywane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych przypadkach, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa, np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w „Polityce prywatności”

 

Pliki cookies

Elektro Alex Sp. z o.o. z siedzibą w Kleosinie informuje, iż używa na swoich stronach internetowych technologii cookies. Więcej a zakładce „Polityka prywatności”.